คทาภัณฑ์อุตสาหกรรม

kataphanindustry

ผู้พลิตถุงพลาสติก มาตรฐานสากล
เราเน้นการผลิต เพื่อสนองความต้องการใช้ถุงพลาสติกของตลาดภายในประเทศ ในเวลากว่าหลายสิบปีที่เราได้สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิต ภายใต้นโยบายการผลิตสินค้าถุงพลาสติกที่มีคุณภาพ ควบคู่กับบริการเพื่อการส่งออกในกว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ไปปักธงผลิตสินค้าป้อนอุตสาหกรรมต่างๆ ในนานาประเทศ